Begroting 2019 - 2022

Grondslagen begroting

Grondslagen begroting

Dit hoofdstuk bevat de grondslagen en kaders waarlangs de begroting 2019-2022 is uitgewerkt. Hierbij gaat het onder meer om de te hanteren indexpercentages, prognoses over woningbouwontwikkeling en belastingen en tarieven.

Omschrijving

Grondslag

Lonen (incl. sociale lasten)

3,5% ten opzichte van de begroting 2018

Prijzen

0% ten opzichte van de begroting 2018

Subsidies

2,59% ten opzichte van de begroting 2018

Onroerende zaakbelasting

1,4% ten opzichte van de begroting 2018

Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting

1,4% ten opzichte van de begroting 2018

Parkeerbelasting / naheffingsaanslagen parkeerbelasting

1,5% ten opzichte van de begroting 2018 / 59,-

Toeristenbelasting

133% ten opzichte van de begroting 2018

Overige belastingen

1,4% ten opzichte van de begroting 2018

Leges en Tarieven

Kostendekkend

Rekenrente

2,3%

Algemene uitkering

Meicirculaire 2018

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Woningen

69.026

69.926

70.926

71.926

Inwoners

155.079

156.054

157.285

158.136

 

Lonen, prijzen en subsidies

Voor de looncompensatie in 2019 is uitgegaan van loonvoet sector overheid uit de CEP-raming van het Centraal Plan Bureau. Voor 2019 is dit percentage 3,5%.
In het coalitieakkoord is afgesproken in 2019 geen prijsindexatie op de materiele budgetten toe te kennen.

De verhoging van de subsidies is een afgeleide van de loonstijging en de prijsstijging. Hierbij telt de loonstijging voor 70% en de prijsstijging voor 30% mee. De prijsstijging wordt voor 2019 echter niet gecompenseerd. Het indexpercentage voor subsidies komt inclusief nacalculatie uit op 2,59%.

Belastingen
Ten aanzien van de onroerendezaakbelasting (OZB) en overige belastingen zijn geen nieuwe afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. De opbrengsten worden verhoogd met de prijs netto materiële overheidsconsumptie uit de CEP-raming 2018 van het Centraal Plan Bureau. Dat is voor 2019 1,4%.

De tarieven parkeerbelasting worden op € 0,05 afgerond. Het gemiddelde van de indexatie bedraagt hierdoor 1,5%. Naheffingen worden niet hoger dan kostendekkend en afgerond op hele euro’s. De naheffing wordt zodoende op € 59,- vastgesteld, een verlening van € 3,- ten opzichte van 2018.

De toeristenbelasting wordt vanaf 2019 met 133% verhoogd, van € 3,- naar € 7,- per persoon per nacht.

Leges en tarieven
Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. De verlaging van de rekenrente heeft een verlagend effect op de kostendekkende tarieven.

Rekenrente

De rekenrente is 2,3%. Hiermee wordt de rekenrente 0,2% lager vastgesteld dan bij de begroting 2018, maar blijft deze binnen de marges die het rijk via de BBV-regelgeving voorschrijft. De lagere rente is het gevolg van de aanhoudend lagere rente op de geld- en kapitaalmarkt.

Ontwikkeling inwoners en woningen
De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen zijn belangrijke parameters in de verdeling van de algemene uitkering en dus ook voor het aandeel van de gemeente Zaanstad. Deze cijfers zijn daarnaast het uitgangspunt bij de berekening van de algemene uitkering, opbrengst onroerendezaakbelastingen en opbrengsten bouwleges.

ga terug