Begroting 2019 - 2022

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Toelichting
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting.
Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:

  • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen, maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
  • Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal € 100.000.
  • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal 3 jaar met als doel structurele kosten te dekken.
  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

Bedragen x € 1.000

Structurele baten en lasten

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

-1.221

-8.570

-11.295

-11.737

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.221

8.570

11.295

8.278

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

-3.460

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

9.058

-722

-553

-2.281

Structureel begrotingssaldo

9.058

-722

-553

-5.741

Bedragen x € 1.000

Programma

Exploitatie / Reserve

Baat / Last

2019

2020

2021

2022

1

Onderwijs, jeugd, zorg

Exploitatie

Baat

-250

-250

Last

118

-70

Reserve

Baat

0

0

0

0

Last

Totaal Onderwijs, jeugd, zorg

-131

-320

0

0

2

Werk, inkomen en economie

Exploitatie

Baat

Last

1.333

491

2.257

2.237

Reserve

Baat

-3.081

-975

-150

Last

1.885

Totaal Werk, inkomen en economie

-1.748

1.401

2.107

2.237

3

Maatschappelijke ontwikkeling

Exploitatie

Baat

-319

-319

Last

778

169

130

220

Reserve

Baat

-2.652

-2.151

-2.876

Last

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

-2.193

-2.300

-2.746

220

4

Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

Exploitatie

Baat

Last

3.852

2.726

Reserve

Baat

-1.290

-381

-582

-384

Last

1.737

259

856

208

Totaal Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

4.300

2.603

274

-176

5

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Exploitatie

Baat

-58

Last

Reserve

Baat

-80

Last

Totaal Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-138

7

Bestuur en financiën

Exploitatie

Baat

Last

149

201

905

Reserve

Baat

-12.310

-1.757

-905

Last

3.013

895

918

Totaal Bestuur en Financiën

-9.148

-662

918

Totaal

-9.058

722

553

2.281

Toelichting per programma

Programma 01  Onderwijs, jeugd, zorg
De incidentele baat komt uit de subsidie Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC). De aanvullende subsidie is voor de invoering van onderwijsprogramma’s.

Programma 02 Werk, inkomen en economie
De komende jaren worden onttrekkingen uit de reserves Risicobuffer BUIG en het Werkgelegenheidsproject gedaan om extra inzet te kunnen geven aan deze projecten.
De kosten voor bewegwijzering ten behoeve van bevordering toerisme, welke gedekt worden door het investeringsfonds.

Programma 03 Maatschappelijke ontwikkeling
De baten en lasten in de exploitatie betreffen de aflopende Rijksbijdrage Nieuwkomers.
De incidentele lasten voor investeringen in de Inverdan school, de OSB Saendelft, WAP Poelenburg, sportvoorzieningen en tijdelijke huisvesting Kreekrijk worden deels gedekt met onttrekkingen uit reserves.

Programma 04 Ruimtelijke gebiedsontwikkeling
Vanuit diverse bronnen wordt in 2018 € 46 miljoen ontvangen om projecten op gebiedsontwikkeling uit te kunnen voeren (Noordzeekanaal, ZaanIJ, Noorderwelf, Noordwest, Zuidoost, MAAK.Zaanstad).
Het plan van aanpak ter verbetering van de bestaande woningvoorraad (baten en lasten) € 2,25 miljoen wordt de komende jaren opgepakt.

Programma 05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
De extra kosten voor het onderhoud begraafplaatsen worden ontvangen uit de voorziening begraafplaatsen.
Voor de verbouwing van het Filmtheater De Fabriek wordt er onttrokken uit de reserve.

Programma 07 Bestuur en Financiën
De overige baat en last in de reserve hebben betrekking op de sluitpost voor de begroting.

ga terug