Begroting 2019 - 2022

Reserves

Reserves

Reserves

5.1 Algemene reserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

AR / BR

CL

boekwaarde Ultimo 2017

Begroot saldo boekwaarde uit 2018

Toe-voeging 2019

Ont-trekking 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Algemene reserve sociaal

AR

A2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve grondzaken

AR

A2

11.669

6.092

137

-90

6.140

1

6.141

-18

6.122

114

6.236

Algemene reserve

AR

A2

7.861

8.714

0

0

8.714

0

8.714

0

8.714

0

8.714

Totaal

19.529

14.806

137

-90

14.854

1

14.855

-18

14.836

114

14.950

5.2 Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

AR / BR

CL

boekwaarde Ultimo 2017

Begroot saldo boekwaarde uit 2018

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Combinatiefuncties

BR

B2

927

1.038

0

-68

970

-68

902

-68

834

-68

766

Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg

927

1.038

0

-68

970

-68

902

-68

834

-68

766

Duurzaamheidfonds

BR

B2

3.302

2.192

0

-1.075

1.117

-950

167

0

167

0

167

Herstructureringskst Baanstede

BR

B1

1.617

1.302

0

-193

1.108

0

1.108

0

1.108

0

1.108

Klimaatprogramma

BR

B1

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionaal werkbedrijf

BR

B2

528

278

0

0

278

0

278

0

278

0

278

Risicobuffer BUIG

BR

B2

4.519

1.352

0

-1.351

0

1.885

1.885

-900

985

-750

235

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

BR

B1

828

816

0

0

816

0

816

0

816

0

816

Werkgelegenheidsprojecten

BR

A2

1.194

816

0

-176

640

-25

615

0

615

0

615

Totaal 02 Werk, inkomen en economie     

12.112

6.755

0

-2.796

3.959

910

4.869

-900

3.969

-750

3.219

Buurt Sportcoaches

BR

B2

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonds Beeldende Kunst

BR

B3

180

180

0

0

180

0

180

0

180

0

180

Inrichting Cultuurcluster

BR

B3

990

990

0

0

990

0

990

0

990

0

990

Jongerencentrum Adelft

BR

C1

109

99

0

-99

0

0

0

0

0

0

0

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

B2

92

54

0

-38

16

0

16

0

16

0

16

Nieuwkomers

BR

B1

2.010

195

0

-195

0

0

0

0

0

0

0

Popactiviteiten "De FluX"

BR

B2

208

208

0

0

208

0

208

0

208

0

208

Sport a fonds perdu

BR

B2

4.026

3.479

0

-348

3.131

-364

2.767

-345

2.422

-345

2.076

WAP Poelenburg

BR

B2

797

412

0

-100

312

0

312

0

312

0

312

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling 

8.588

5.616

0

-779

4.837

-364

4.473

-345

4.127

-345

3.782

Bodembeheer

BR

B2

10.611

11.927

2.477

-2.348

12.057

-912

11.145

-4.353

6.792

-3.355

3.437

Cofinanc. Hembrugterrein

BR

B1

381

10

0

0

10

0

10

0

10

0

10

GAF

BR

B2

654

654

0

0

654

0

654

0

654

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

BR

B1

327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Infrastructurele werken

BR

B1

253

399

1.600

-1.200

799

-124

675

293

968

-290

678

Invoering Omgevingswet

BR

B1

1.700

1.200

0

-500

700

-400

300

-300

0

0

0

MAAK Zaanstad

BR

B1

315

217

0

0

217

0

217

0

217

0

217

Noorderwelf

BR

B1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRI-Egalisatie

BR

B2

666

433

0

0

433

0

433

0

433

0

433

Synagoge Zaandam

BR

B1

300

300

0

0

300

0

300

0

300

0

300

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

15.221

15.140

4.077

-4.048

15.169

-1.435

13.734

-4.360

9.374

-3.645

5.729

De Fabriek (voorm ISV)

BR

C1

90

80

0

-80

0

0

0

0

0

0

0

Herplant bomen

BR

B1

100

100

0

0

100

0

100

0

100

0

100

Openbare Ruimte

BR

B2

1.446

1.096

0

-350

745

-350

395

-44

350

0

350

Zaanverbinding

BR

B2

105

65

0

0

65

0

65

0

65

0

65

Totaal 05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

1.741

1.341

0

-430

910

-350

560

-44

515

0

515

Afschrijvingslasten*

BR

C1

3.191

12.977

9.018

-3.272

18.723

86

18.809

5.599

24.408

-66

24.342

Investeringsfonds*

BR

A2

47.622

32.639

6.628

-13.767

25.498

1.810

27.309

3.284

30.592

6.160

36.752

Nieuw Stadhuis

BR

C1

1.594

1.019

0

-510

510

-510

0

0

0

0

0

Nieuwe informatiesystemen

BR

B1

248

198

0

-131

67

-67

0

0

0

0

0

Egalisatie begroting

BR

A2

5.626

1.714

3.013

-4.724

3

0

3

0

3

0

3

Transformatiefonds*

BR

A2

8.775

16.356

8.728

0

25.084

8.323

33.407

7.913

41.321

7.508

48.829

Wachtgelden bestuur

BR

B3

700

175

235

0

410

235

645

235

880

-705

175

Totaal 07 Bestuur en financiën          

67.756

65.078

27.620

-22.403

70.295

9.877

80.170

17.031

97.206

12.897

110.098

Eindtotaal

106.345

94.968

31.697

-30.525

96.141

8.569

104.708

11.313

116.025

8.088

124.109

* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze begroting zijn opgenomen.

De reserve afschrijvingslasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.

In het vervolg van deze bijlage is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2017 en verder.

Classificatie:
A1    Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2    Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1    Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2    Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3    Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1    In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

ga terug