Begroting 2019 - 2022

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Subsidie-indexatie 2019

Subsidie-indexatie voor de primitieve begroting 2019 vanuit de kaderbrief 2019.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

77

0

77

77

77

77

02

Werk, inkomen en economie

23

0

23

23

23

23

03

Maatschappelijke ontwikkeling

369

0

369

367

350

350

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

13

0

13

13

13

13

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

34

0

34

32

32

32

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

335

0

335

336

336

336

07

Bestuur en financiën

-851

0

-851

-847

-830

-830

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Actualisatie kapitaallasten

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investerings Planning 2019.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-515

0

-515

-242

-289

-149

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-901

0

-901

-1.478

-1.302

-973

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

0

0

0

07

Bestuur en financiën

348

0

348

-116

-115

-113

Subtotaal journaal

-1.068

0

-1.068

-1.836

-1.706

-1.235

Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2017 is de wet vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen van kracht geworden. Hierdoor wordt de gemeente belastingsplichting over winst op activiteiten die niet behoren tot de publieke taak en waarmee zij in concurrentie treedt met de markt. Over 2017 was de gemeente een bedrag verschuldigd van € 0,04 mln. Verwachting is de komende jaren een vergelijkbare aanslag door de belastingdienst zal worden opgelegd.  In de begroting is nog geen rekening hiermee gehouden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

40

0

40

40

40

40

Subtotaal journaal

40

0

40

40

40

40

Actualisatie InvesteringsFonds 18.2

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.2 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

200

0

200

0

0

0

03

Maatschappelijke ontwikkeling

350

0

350

0

0

0

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

100

0

100

750

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

07

Bestuur en financiën

-3.947

3.297

-650

-750

0

0

Subtotaal journaal

-3.297

3.297

0

0

0

0

Claim DigiD en MijnOverheid

In verband met een bezuiniging worden de kosten voor DigiD en MijnOverheid bij de gemeenten neergelegd, zonder dat daarvoor budget vanuit het Gemeentefonds wordt overgeheveld. Gemeenten zullen hiervoor gefactureerd worden door uitvoerend bedrijf Logius (€ 0,035 mln)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

35

0

35

35

35

35

Subtotaal journaal

35

0

35

35

35

35

Subsidie St. Zaanse Dierenzorg

De kosten gemoeid met uitvoering van de wettelijke taken door stichting Zaanse Dierenzorg zijn gestegen door toename van het aantal op te vangen dieren.De subsidie stijgt daarmee van € 0,105 mln naar € 0,130 mln per jaar vanaf 2019 ( € 0,025 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

25

0

25

25

25

25

Subtotaal journaal

25

0

25

25

25

25

Tariefmodellen 2019 heffingen en leges

De tariefberekeningen 2019 heffingen en leges zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten die in de kaderbrief zijn opgenomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

1.538

-1.563

-25

-19

-19

-374

07

Bestuur en financiën

0

3

3

3

3

3

Subtotaal journaal

1.538

-1.560

-22

-17

-16

-371

Terugdraaien mutatie i.v.m. aansluiting kaderbrief

In de kaderbrief is in journaal 27443 formatie opgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Het bedrag in kaderbrief sluit niet exact met de bgw die is opgevoerd (formatie maal normbedrag). Om aansluiting te houden met de kaderbrief 2019 is dit gecorrigeerd als taakstelling. Het verschil wordt voor de begroting teruggedraaid.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

98

Kostenverdeling

4

0

4

4

4

4

Subtotaal journaal

4

0

4

4

4

4

Terugdraaien mutatie i.v.m. aansluiting kaderbrief

In de kaderbrief is in journaal 27444 formatie opgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Het bedrag in kaderbrief sluit niet exact met de bgw die is opgevoerd (formatie maal normbedrag). Om aansluiting te houden met de kaderbrief 2019 is dit gecorrigeerd als taakstelling. Het verschil wordt voor de begroting teruggedraaid.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

98

Kostenverdeling

0

0

0

7

7

7

Subtotaal journaal

0

0

0

7

7

7

Loon indexatie

Bij het bepalen van de nieuwe normbedragen voor de salarisbegroting is rekening gehouden met de afgegeven CPB-raming van 3,5%.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

-3.328

0

-3.328

-3.463

-3.464

-3.464

98

Kostenverdeling

4.426

-730

3.696

3.662

3.644

3.641

Subtotaal journaal

1.098

-730

368

199

180

177

Subtotaal Autonome ontwikkelingen

-1.627

1.007

-619

-1.543

-1.431

-1.318

Beleidsbijstellingen

Doorontwikkeling Maatschappelijk Domein

In 2015 zijn taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie overgedragen aan de gemeenten. Met de per mei 2014 ingezette nieuwe aanpak is veel ervaring opgedaan met wat werkt en wat niet werkt. Gaandeweg is al bijgestuurd. De focus ligt op de nog achterblijvende versnelling van de beweging van 2e lijns zorg naar 0e lijns zorg, de oprichting van Werkom, helderheid in het interne opdrachtnemersschap,  de doorontwikkeling van jeugd- en wijkteams en de verbetering van interne ketenregie. Dit wordt  ondersteund via een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling per 1-1-2018. De totale kosten van doorontwikkeling worden gedekt door een verhoging van de taakstelling op het personeel van het Maatschappelijk Domein.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-120

0

-120

-265

-170

-170

02

Werk, inkomen en economie

561

0

561

709

613

613

98

Kostenverdeling

4.952

-291

4.661

4.591

4.591

4.591

NVT

NVT

-5.102

0

-5.102

-5.034

-5.034

-5.034

Subtotaal journaal

291

-291

0

0

0

0

Herschikking Participatiebudget

Het participatiebudget is opnieuw ingedeeld als gevolg van de oprichting van Werkom en de participatietaken die de gemeente zelf doet. Werkom neemt per 1 januari 2018 taken, bijbehorende budgetten en personeel over van de gemeente Zaanstad. Het totale budget dat naar Werkom gaat is € 13,000 mln. Hiervan is € 8,300 mln bestemd voor de loonkosten WSW, en € 4,700 mln bestemd voor re-integratietaken. Deze kosten worden gedekt binnen het participatiebudget.In het overgedragen budget zijn ook personeelskosten opgenomen. In de gemeentebegroting blijft € 1,400 mln beschikbaar voor de uitvoering van gemeentelijke re-integratietaken.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

1.607

0

1.607

1.607

1.607

1.607

98

Kostenverdeling

-1.607

0

-1.607

-1.607

-1.607

-1.607

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Nieuw contract sociale wijkteams

Het contract voor de sociale wijkteams is opnieuw aanbesteed voor de periode 2019-2022 (€ 1,150 mln). In het nieuwe contract zijn de kosten opgenomen van gemeenteambtenaren die gedetacheerd worden bij de sociale wijkteams. Voorts zijn een aantal wijzigingen in het takenpakket doorgevoerd, en zijn afspraken gemaakt over het beheer van de ICT van de sociale wijkteams.De kosten van de gedetacheerde gemeenteambtenaren worden in rekening gebracht bij de wijkteams (-€ 0,635 mln). Verder worden de kosten van het nieuwe contract gedekt door een verlaging van de formatie (-€  0,415 mln) en door een verlaging van het stuurbudget (-€ 0,100 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

897

-635

262

262

262

262

98

Kostenverdeling

-262

0

-262

-262

-262

-262

Subtotaal journaal

635

-635

0

0

0

0

Besluit Cultuurcluster en motie

Vanwege het intrekken van het raadsbesluit over de realisatie van het Cultuurcluster op 25 juni 2018 vervalt de onttrekking aan de reserve Inrichting Cultuurcluster.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-990

990

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-990

990

0

0

0

0

ICT servicedesk van uitbesteed werk naar dienstverband

Een deel van het ICT beheer en ICT servicedesk gaat over van uitbesteed werk naar eigen medewerkers.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

5.749

-104

5.645

5.645

5.645

5.645

98

Kostenverdeling

897

0

897

897

897

897

NVT

NVT

-6.646

104

-6.542

-6.542

-6.542

-6.542

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Zaanferry

De Zaanhopper en Zaanboot bestaan niet meer en zijn nu de Zaanferry geworden met 1 aanbestedingscontract voor 4 jaar (+optie 4j). De budgetten voor de Zaanhopper (prod. Toerisme) en Zaanboot (Verkeer) worden worden daarom samengevoegd tot 1 budget 'Zaanferry', binnen product Verkeer.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

-26

0

-26

-26

-26

-26

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

26

0

26

26

26

26

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Bijstelling voeding Transformatiefonds

Bij de Begroting 2017 is het transformatiefonds gevormd vanuit de budgettaire ruimte die ontstond door het verplicht moeten activeren van investeringen met maatschappelijk nut (wetswijziging BBV per 1/1/2017). Bij de voorcalculatorische bepaling van de beschikbare ruimte is abusievelijk ook rekening gehouden met kapitaallasten van investeringen die gedekt worden vanuit de reserve Investeringsfonds. Daar heeft de stelselwijziging echter geen consequenties, waardoor nu een kleine neerwaartse bijstelling op de dotatie nodig is (€ 0,19 mln). Deze mutatie heeft geen effect op het saldo, want de bijstelling van het kapitaallastenbudget wordt gedekt door een verlaging van de dotatie aan het Transformatiefonds.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

190

0

190

190

190

190

07

Bestuur en financiën

-190

0

-190

-190

-190

-190

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

De werkzaamheden voor voorkomen van schooluitval worden tot nu toe voor een groot deel door inhuur uitgevoerd. Dit was vooral een gevolg van onzekerheid over de beschikbaarheid van rijkssubsidies. Nu voor de periode 2019-2020 meer zekerheid is over de continuïteit van de subsidies kunnen de werkzaamheden door vaste formatie worden uitgevoerd. Daarnaast worden bestaande gemeentelijke middelen voor voorkomen schooluitval nu omgezet in vaste formatie. Ook t.b.v. cliëntenparticipatie wordt inhuurbudget omgezet in vaste formatie.Verder wordt de formatie uitgebreid t.b.v. projectleiding voor de projecten uit het Integraal Huisvesting Plan Onderwijshuisvesting. De werkzaamheden werden tot nu toe door inhuur uitgevoerd. De kosten van de projectleiding worden ten laste van het IHP gebracht.Tenslotte worden via deze wijziging een reeks interne formatiewijzigingen formeel geregeld.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-193

-203

-397

-397

-147

-147

98

Kostenverdeling

618

-221

397

397

147

147

Subtotaal journaal

425

-425

0

0

0

0

Ambtelijk secretaris OR

De Ondernemingsraad draagt bij aan het op niveau brengen van de functie van de ambtelijk secretaris van de OR.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

-9

0

-9

-9

-9

-9

98

Kostenverdeling

9

0

9

9

9

9

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Versnelling werkzaamheden omgevingswet

De ambtelijke voorbereiding op de invoering van de omgevingswet geschiedt voorspoediger dan gepland, waardoor kosten eerder gemaakt gaan worden. De hiervoor gevormde bestemmingsreserve wordt daarmee ook eerder aangesproken.  € 200.000,- meer in 2018 en in de jaren 2019 en 2020 € 100.000,- minder per jaar.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-100

100

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-100

100

0

0

0

0

Herschikking kosten  NASB

De kosten van het bestedingsplan van de reserve NASB  (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) worden gedekt binnen maatschappelijke initiatieven (produkt 3.03). Voor de transparantie worden deze kosten overgeheveld naar sport, zodat zowel de kosten als de onttrekking aan de reserve bij sport (produkt 03.05) gerubriceerd staan.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Opleidingsondersteuner gedekt uit opleidingssubsidies

De opleidingsondersteuner verdient zichzelf terug door het binnenhalen van opleidingssubsidies uit het A+O-fonds van het rijk (in 2017 € 0,15 mln). De kosten van opleidingsondersteuning worden ten laste van deze inkomsten begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

0

-45

-45

-45

-45

-45

98

Kostenverdeling

45

0

45

45

45

45

Subtotaal journaal

45

-45

0

0

0

0

Actualisatie vastgoed (1)

Vanwege verkoop is minder verhuur (€ 0,024) en onderhoud (€ -0,024). De raming voor nutskosten is bijgesteld (€ 0,005) en ook doorbelasting servicekosten (€ -0,005). Daarnaast heeft de gemeente tijdelijk vastgoed objecten in beheer (vanuit bv regeling hoogspanning), waarvoor de beheerskosten(€ 0,020) worden gedekt uit tijdelijke verhuur (€ -0,020).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

136

-136

0

0

0

0

Subtotaal journaal

136

-136

0

0

0

0

Actualisatie vastgoed (2)

Er zijn VVE Kosten nog begroot bij onderwijs (€ -0,018), deze gaan over naar vastgoed (€ 0,018). Er is minder interne doorbelasting vanuit vastgoed (€ 0,066) aan sport (€ 0,066); tegelijk zijn er minder sport kosten (€ -0,046) vanwege minder bijdrage voor deze kosten (€ 0,046).Voor het stadhuis zijn er minder nutskosten en krijgt de gemeente subsidie vanwege zonnepanelen (€ -0,023). Daarnaast is zijn er onderhoudskosten voor de zonnepanelen (€ 0,002). Tegenover het batig saldo van deze mutatie, staan extra kapitaallasten van de investering zonnepanelen. Deze lasten zijn meegenomen in de mutatie van kapitaallasten (nr. 27632).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-64

-20

-84

-84

-84

-84

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

52

32

84

84

84

84

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

0

0

0

07

Bestuur en financiën

-9

-12

-21

-21

-21

-21

Subtotaal journaal

-21

0

-21

-21

-21

-21

Inzet Alfresco Zaaksysteem

Voor de implementatie van het nieuwe zaak-systeem Alfresco zijn er gedurende de komende 2 jaar drie specialisten nodig voor de inrichting en organisatie brede uitrol. Hiermee komt de krimp van drie naar twee specialisten vanuit het reorganisatieplan voor deze periode te vervallen. Dekking van de lasten vindt plaats door een onttrekking aan de reserve nieuwe informatiesystemen. Het restantsaldo van deze reserve kan vrijvallen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

0

-131

-131

-67

0

0

98

Kostenverdeling

67

0

67

67

0

0

Subtotaal journaal

67

-131

-64

0

0

0

Optimalisatie inrichting Vergunningen

De begroting van de afdeling Vergunningen loopt niet in pas met de werkelijkheid. Naast de administratieve indeling welke vorig jaar heeft plaatsgevonden worden met deze wijziging de begroting in lijn met de kosten gebracht zoals deze al jaren gemaakt worden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

9

13

22

22

22

22

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

54

-24

30

30

30

30

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

18

18

18

18

18

98

Kostenverdeling

-70

0

-70

-70

-70

-70

Subtotaal journaal

-7

7

0

0

0

0

Herverdeling capaciteitsbudgetten SO

Binnen het domein SO wordt de capaciteitsbudgetten herverdeeld tussen de diverse sectoren/afdelingen. Dit betreft zowel structurele als incidentele correcties.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

-120

0

-120

-120

-120

-120

98

Kostenverdeling

120

0

120

120

120

120

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Administratieve aanpassing Dekking Bedrijfsvoering

De dekking Bedrijfsvoering was tot op heden in de begroting opgenomen als negatieve lasten. Dit komt nog voort uit de periode dat de kostenverdeling was beëindigd en het als correctie op de lasten werd verantwoord. Dit is  nu aangepast naar verantwoording als baten, omdat het baten zijn vanuit de urenverantwoording op investeringen en grondexploitaties.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

3.289

-3.289

0

0

0

0

Subtotaal journaal

3.289

-3.289

0

0

0

0

Voorziening wachtgelden collegeperiode 2018-2022

Jaarlijks wordt € 0,175 mln gespaard in de reserve Wachtgelden Bestuur. Aan het einde van een vierjarige collegeperiode wordt het totaal gespaarde bedrag overgeboekt naar de voorziening Wachtgelden Bestuur. Deze mutatie wordt hierbij begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Correctie incassokosten

De invorderingsbaten door de deurwaarder zijn € 0,015 mln lager omdat deze tegenwoordig in mindering woren gebracht op de factuur van de deurwaarder, waardoor eveneens de kosten € 0,015 mln lager zijn.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

98

Kostenverdeling

-15

15

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-15

15

0

0

0

0

Regeling brede school/combinatiefuncties

Uit het onderwijsbudget bedragen de jaarlijkse kosten voor de brede school/combinatiefuncties € 0,150 mln. In de meerjarenbegroting staat op dit moment € 0,08 mln begroot. Ter dekking wordt een onttrekking van € 0,068 mln. aan de reserve combinatiefuncties gedaan.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

68

-68

0

0

0

0

Subtotaal journaal

68

-68

0

0

0

0

Gladheidsbestrijding

De reserve Openbare Ruimte wordt o.a. ingezet ter uitvoering van de gladheidsbestrijding. E.e.a. conform besluit intensivering gladheidsbestrijding (339). Ook de jaarlijkse onderhoudskosten (11,4) DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) worden hieruit gedekt. De reserve raakt hiermee uitgeput, waardoor 2020 het laatste jaar is om de lasten hieruit te dekken (en nog een klein deel (0,4) in 2021).In 2019 is het actualiseren van het beleidskader voor gladheidsbestrijding en activiteit waarna bij de kadernota 2020 moet blijken hoe de dekking vanaf dan geregeld kan worden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Social Return Desk

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken het social return beleid maximaal te willen benutten in de contractuele afspraken met leveranciers over hun bijdrage in werkgelegenheid en ontwikkeling van werkzoekenden. Het vaststellen van maatwerk social return contracteisen begint aan de voorkant van de inkoopketen. De taken van de Social Return Desk sluiten daarom het beste aan bij de inkoopfunctie. De Social Return Desk blijft bestaan uit twee medewerkers (1 fte schaal 11 en 0,78 fte schaal 8  € 0,131 mln apparaatslasten). Dekking vindt  tot en met 2021 plaats uit het BUIG-budget. Met ingang van 2022 worden de lasten gedekt uit het Opgavenbudget Projecten (onverdeeld), beiden in programma 2. Tevens wordt een klein bedrag overgeheveld naar programma 7 (ICT) voor de periodieke licentiekosten van het webbased monitoringsysteem WIZZR.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

-138

0

-138

-138

-138

-138

07

Bestuur en financiën

7

0

7

7

7

7

98

Kostenverdeling

131

0

131

131

131

131

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Stelpost kapitaallasten ICT

De actualisatie van de investeringen ICT leidt tot hogere kapitaallasten. Deze investeringen zijn tijdelijk op een stelpost in Lias gezet en worden op een later moment alsnog in de investeringsmodule verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

36

0

36

121

75

19

Subtotaal journaal

36

0

36

121

75

19

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Op 26 april 2018 heeft minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de keuze die het kabinet maakt voor de nieuwe verdeling van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De herverdeling van de rijksmiddelen betekent voor Zaanstad een structureel hoger budget dan hetgeen in de huidige meerjarenbegroting opgenomen. De verhoging gaat gepaard met een opdracht om het aantal uren VVE per kind te verhogen van wettelijk 10 uur (in Zaanstad reeds 12 uur) naar 16 uur per week voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen. Ook is een kwaliteitsimpuls beoogd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

842

-842

0

0

0

0

Subtotaal journaal

842

-842

0

0

0

0

Actualisatie toekomstige huurinkomsten (IHP act 18.2)

De toekomstige huurinkomsten worden aangepast overeenkomstig de fasering van het IHP actualisatie 18.2. De eerder opgevoerde stelpost bij de kaderbrief (begr mutatienr 27163 inzake act. IHP 18.1 ) wordt teruggedraaid.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-147

147

0

-100

-66

-25

Subtotaal journaal

-147

147

0

-100

-66

-25

Actualisatie uitvoeringsprogramma vluchtelingen

Het uitvoeringsprogramma vluchtelingen is bestemd voor extra kosten voor onder andere huisvesting, integratie en participatie van vergunninghouders. Dit vraagt meer capaciteit voor onder andere de begeleiding van vergunninghouders naar werk. Voor 2019 stellen we de baten € 0,274 mln. naar beneden bij. Dit nadeel komt door een lagere taakstelling en een scherpere inschatting van het aantal nieuwkomers waarvoor we een vergoeding krijgen.Ter dekking van de lasten van het uitvoeringsprogramma en de in het coalitieakkoord uitgesproken ambitie om het uitvoeringsprogramma vluchtelingen voort te zetten, wordt naast de toegezegde € 0,2 mln, een bedrag van € 0,195 mln ingezet uit reservering van het programma vluchtelingen 2017-2018.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-79

79

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-79

79

0

0

0

0

Wmo 2e lijns zorg

Eigen bijdrage In 2019 wordt het abonnementstarief van maximaal € 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd. Hierdoor zullen de inkomsten uit de eigen bijdrage flink terug lopen. Deze terugloop is door de Rijk gecompenseerd. Doordat wij de afgelopen jaren al veel uitzonderingen hebben ingevoerd op het betalen van de eigen bijdrage, is de compensatie van het Rijk groter dan de afname van de inkomsten. Dit levert een voordeel van 1 mln op. Dit voordeel wordt ingezet voor begeleiding en verstrekkingen. BegeleidingVoor 2019 wordt € 19,7 mln geprognosticeerd voor specialistische ondersteuningsarrangementen. De vergrijzing en extramuralisering blijven voor een stijgende vraag zorgen. Naast de trends die we waarnemen in de zorgvraag, worden de tarieven voor begeleiding in 2019 met 2,7%.Na verwerking van het coalitieakkoord is een bedrag van € 18,8 mln begroot voor begeleiding. Het verschil ad € 0,8 mln tussen het bedrag in de begroting en de prognose wordt opgevangen door de financiële meevaller uit de rijkscompensatie voor de invoering van het abonnementstarief. Verstrekkingen De begroting voor Wmo-verstrekkingen wordt opgehoogd met € 0,2 mln tot het totaal van € 3,9 mln. Met deze bijstelling anticiperen we op de continue lichte stijging van het aantal aanvragen. Deze trend is sinds begin 2017 zichtbaar en wordt veroorzaakt door de vergrijzing en de extramuralisering.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.000

-1.000

0

0

0

0

Subtotaal journaal

1.000

-1.000

0

0

0

0

Gewijzigde begroting 2018 Werkom

In de gewijzigde meerjarenbegroting 2018 van Werkom komt een structureel tekort van € 0,300 mln tot uiting. Het aandeel van Zaanstad hierin is € 0,200 mln.Dit tekort ligt volledig in de ondersteunende functies (P&O, ICT, administratie en financiën) en de huisvesting en kan als volgt verklaard worden:•   Baanstede was al enkele jaren in ‘transitie’ waardoor ondersteunende afdelingen werden opgeheven of afgeslankt; •   Er is nog niet voorzien in een groei van ondersteunende functies als gevolg van een groei van direct personeel vanuit de gemeenten Zaanstad en Purmerend; •   Nieuwe eisen uit wet- en regelgeving (zoals bijv. de AVG) dwingen Werkom tot meer en andere activiteiten m.n. op het gebied van ICT.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Meerjarenbegroting 2019 Werkom

In de meerjarenbegroting 2019-2022 van Werkom komt een extra incidenteel tekort naar voren van € 0,290 mln. Het aandeel van Zaanstad hierin is € 0,193 mln. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Herstructurering Baanstede.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

193

-193

0

0

0

0

Subtotaal journaal

193

-193

0

0

0

0

Versterken sociale wijkteams

Iin het kader van investeren aan de voorkant zijn middelen beschikbaar gesteld uit het budget slim investeren voor versterking van de wijkteams (€ 0,150 mln). De middelen worden met deze wijziging toegevoegd aan de budgetten voor wijkteams.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Communicatie 1 fte minder terug te verdienen

Communicatie heeft sinds 2016 drie fte's in dienst die zichzelf moeten terugverdienen vanuit projecten. Voorheen werden deze medewerkers ingehuurd. Als gevolg van een andere verdeling van de werkzaamheden kan worden volstaan met één fte minder om zichzelf terug te verdienen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

98

Kostenverdeling

-85

85

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-85

85

0

0

0

0

Verevening reserve kapitaallasten

Het financieel beeld laat een incidenteel tekort zien op de eerste twee begrotingsjaren. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen zullen wij in 2019 en 2020 een onttrekking aan de reserve kapitaallasten doen. In de jaren 2021 en 2022 zullen wij de onttrokken bedragen terugstorten in de reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

0

-3.125

-3.125

-1.269

3.518

873

NVT

NVT

1

0

1

1

1

1

Subtotaal journaal

1

-3.125

-3.124

-1.268

3.519

874

Niet doorgaan Cultuurcluster

N.a.v. het niet doorgaan van het Cultuurcluster worden de bij vastgoed begrote huuropbrengsten weggehaald (€ 1,2 mln.). Daarnaast wordt een reservering opgenomen voor een toekomstige fietsenstalling (€ 0,2 mln). De boekhoudkundige tegenhanger zijnde de kapitaallasten zit in de separate wijziging van de kapitaallasten. Deze wijziging (€ 1,4 mln.) is het saldo van de kapitaallasten die met die wijziging worden aangepast.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

1.411

1.396

1.381

Subtotaal journaal

0

0

0

1.411

1.396

1.381

Overzetten deel beleidsbudget grondbeleid

Overzetten deel beleidsbudget grondbeleid naar vastgoed en afdeling Projecten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-244

0

-244

-244

-243

-243

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

160

0

160

160

160

160

98

Kostenverdeling

84

0

84

84

84

84

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Participatie: Inkomen (BUIG)

De prognose voor de lasten van uitkeringen is geactualiseerd op basis van de gegevens per 1 januari 2018. Voorts zijn de inkomsten uit de rijksbijdrage BUIG geactualiseerd op basis van de laatste informatie van het ministerie van Sociale Zaken. Het verschil tussen baten en lasten wordt in 2019 en 2020 verrekend met de reserve Risiobuffer BUIG. Vanaf 2021 wordt het verschil tussen baten en lasten opgeheven via een stelpost. De doelstelling om in 2021 baten en lasten van de BUIG in evenwicht te hebben wordt hiermee gerealiseerd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

-1.399

1.399

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-1.399

1.399

0

0

0

0

Actualisatie reserve afschrijvingslasten

Op basis van de actualisatie van de projecten die gedekt worden vanuit het Investeringsfonds (IF) wordt de resere afschrijvingslasten geactualiseerd. De afschrijvingslasten van deze projecten worden gedekt via deze reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

0

264

264

11

146

2

Subtotaal journaal

0

264

264

11

146

2

Verduurzamen eigen maatschappelijk vastgoed

Investeren voor een bedrag van € 4,4 mln. in het verduurzamen van ons eigen (maatschappelijk) vastgoed tot een energielabel A, waarbij de netto lasten gebaseerd zijn op een bespaarpotentieel van 60% op energielasten ter dekking van de kapitaallasten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

0

-192

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

-192

Formatie uitbreiding kennisspecialist communicatie openbare ruimte en herwaardering functie visiespcialist

Binnen het programma verbeteren bestaande woonkwaliteit is inzet nodig voor het op gang brengen van funderingsherstel door particulieren en het verzorgen van de samenwerking/afstemming tussen de preventieve aanpak van het GAF en de handhaving.Voor uitvoering van deze taak wordt een medewerker (0,5fte) vanuit de sector Openbare Ruimte gedetacheerd bij het GAF. Voor de uitvoering van taken die door de detachering bij de sector Openbare Ruimte blijven liggen, wordt vanuit het GAF-budget € 40.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt omgezet in formatieruimte zodat voor uitvoering van deze taak een medewerker in dienstverband kan worden aangetrokken.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-40

0

-40

-40

-40

-40

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-10

0

-10

-10

-10

-10

98

Kostenverdeling

50

0

50

50

50

50

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Actualisatie MPG 18.2

Aan de hand van de nieuwste ramingen van de grondexploitaties uit het MPG 18.2 wordt de begroting inclusief jaarschijf 2018 bijgewerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

3.528

-4.008

-480

490

150

-110

07

Bestuur en financiën

1.070

-590

480

-490

-150

110

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

4.598

-4.598

0

0

0

0

Capaciteit Afdeling/sector Gebiedsontwikkeling

I.v.m. de nieuwe sector gebedsontwikkeling gaan er personen van de afdeling Netwerken en Markten en van  de afdelng projectmanagement over naar de nieuwe sector (afdeling) gebiedsontwikkeling.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-113

0

-113

-113

-113

-113

98

Kostenverdeling

113

0

113

113

113

113

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Insourcing accountantswerkzaamheden

Er wordt extra capaciteit ingezet op het digitaliseren van de audit wat uiteindelijk moet leiden tot lagere kosten bij de externe accountant.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

-11

0

-11

-11

-11

-11

98

Kostenverdeling

11

0

11

11

11

11

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

8.139

-439

7.700

7.697

7.644

7.644

02

Werk, inkomen en economie

8.095

-148

7.947

7.581

7.388

7.383

03

Maatschappelijke ontwikkeling

4.206

-355

3.850

3.721

3.718

3.717

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

9.495

-2.971

6.525

6.293

6.238

6.221

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

16.715

-4.409

12.306

11.776

11.682

11.678

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

14.288

-3

14.285

14.333

14.600

14.609

07

Bestuur en financiën

40.202

-595

39.606

38.813

38.713

38.487

98

Kostenverdeling

-19.011

8.348

-10.663

-9.555

-9.503

-9.284

NVT

NVT

-82.128

570

-81.557

-80.659

-80.480

-80.455

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Vrijval reserves Jongerencentrum Assendelft & De fabriek

Er zijn in het verleden twee bestemmingsreserves gevormd voor de dekking van kapitaallasten, namelijk Jongerencentrum Assendelft en de Fabriek. Jaarlijks wordt een klein bedrag (in totaal € 20.643) aan deze reserves onttrokken. De kapitaallasten worden vanaf 2019 structureel opgenomen in de begroting. Het resterende bedrag in de reserves zal vrijvallen en de raad wordt voorgesteld de reserve op te heffen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

-88

-88

11

11

11

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

-70

-70

10

10

10

Subtotaal journaal

0

-158

-158

21

21

21

Egaliseren begroting 2019 - 2022

Egaliseren begroting 2019 - 2022

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

0

-252

-252

-343

-917

0

Subtotaal journaal

0

-252

-252

-343

-917

0

Subtotaal Beleidsbijstellingen

8.783

-12.103

-3.320

-170

4.152

2.059

Besluit pre prioritair

Ontwikkelingen Recreatieschap Almaarder- en Uitgeester Meer

Bij het RAUM, onderdeel Buitenlanden (BTL), spelen drie ontwikkelingen, die financiële gevolgen voor (alle) deelnemende gemeenten hebben:• De Provincie verlaagt haar aandeel van 75%  in het Recreatieschap in twee stappen naar 50% (65% in 2019 en 50% in 2020). • Beverwijk draagt het Aagtenpark in beheer en onderhoud over aan het RAUM• De participantenbijdrage van het BTL wordt opnieuw ‘versleuteld’: de IJmond-gemeenten gaan meer betalen, Zaanstad gaat minder betalen in de verhouding 60% - 40%. Dit heeft te maken met de omvang van het beheersgebied van BTL in de IJmond-gemeenten en Zaanstad.De raad van Zaanstad heeft inmiddels een positieve zienswijze afgegeven op een stijging met € 17.500. De verdere toename hangt samen met een extra verhoging van de BTL-bijdrage. Daarover heeft het AB op 4/7 jl. een besluit genomen, dat via de begrotingswijziging 2019 van het RAUM voor een zienswijze aan de raad zal worden voorgelegd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

18

0

18

18

18

18

Subtotaal journaal

18

0

18

18

18

18

Subtotaal Besluit pre prioritair

18

0

18

18

18

18

Herschikking

Overheveling formatie Sector naar Callcenter

De formatie ruimte van medewerker beleidsuitvoering  welke onder de sector KCC was begroot en effectief bij de afdeling KCC Callcenter werkzaam was, wordt naar de afdeling KCC Callcenter overgeplaatst en daar opnieuw ingevuld.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Herschikking dekking 'aanvullende opdrachten'

Bij de reorganisatie van de sector Openbare Ruimte is de 'verdienopgave' (dekking capaciteit uit aanvullende opdrachten/projecten via uren x tarief) volledig toegerekend aan 1 afdeling. Een deel van deze terugverdienopgave hoort thuis bij een andere afdeling. Daarnaast wordt een deel van deze kosten gedekt vanuit diverse begrotingsposten binnen het Programma buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid. Met deze mutatie wordt de terugverdienopgave herschikt in lijn met de beschikbare dekking.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

02

Werk, inkomen en economie

-120

0

-120

-120

-120

-120

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-80

0

-80

-80

-80

-80

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-47

0

-47

-47

-47

-47

98

Kostenverdeling

285

0

285

285

285

285

NVT

NVT

-38

0

-38

-38

-38

-38

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

 Formatie omzetting naar Gebruikstoezicht

De formatie voor twee administratieve ondersteuners die werkzaam zijn bij Gebruikstoezicht worden hiermee vanuit de Sector Veiligheid en Handhaving naar de vak-afdeling gebracht.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

98

Kostenverdeling

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Nieuwe programmabegroting en doelenboom

Naar aanleiding van de nieuwe programmabegroting 2019-2022 en doelenboom worden de volgende begrotingsposten naar de desbetreffende prestaties overgezet:- Opvang zwerfjongeren naar prestatie 1.1.3 Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen.- Veilig thuis deel jeugd naar prestatie 1.2.3 Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig.- PGB deel jeugd naar prestatie 1.1.3 Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen.- Coördinatie bredeschool/combinatiefuncties  naar 1.1.1 Kansen voor ieder kind door goed onderwijs

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

01

Onderwijs, jeugd en zorg

82

0

82

82

82

82

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-82

0

-82

-82

-82

-82

NVT

NVT

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Structurele bijdrage / huur onderkomen Slachthuisstraat 63

In 2016/2017 is onderzocht hoe het staat met onderkomens / steunpunten ten behoeve van de buitendienst. Conclusie is dat er midden in Zaanstad (Kogerveld) een onderkomen moest komen. In 2018 is een locatie aan de Slachthuisstraat in beeld gekomen. Een pand dat bij Grondzaken werd beheerd en goed als onderkomen kan worden ingezet. Met deze begrotingswijziging doet de gebruiker Sector openbare ruimte een bijdrage voor de beheerskosten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

8

0

8

8

8

8

07

Bestuur en financiën

-8

0

-8

-8

-8

-8

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Stelselwijziging salarisbegroting

Op 3 september heeft de directie besloten tot een stelselwijziging van de salarisbegroting. Het uitgangspunt van dit nieuwe kader zijn de feitelijke salariskosten. Het finaniceel effect wordt door middel van deze begrotingswijziging verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Saldo 2020

Saldo 2021

Saldo 2022

07

Bestuur en financiën

-1.338

0

-1.338

0

0

0

98

Kostenverdeling

1.338

0

1.338

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Herschikking

0

0

0

0

0

0

Totaal

7.174

-11.096

-3.922

-1.696

2.738

758

ga terug