Begroting 2019 - 2022

Subsidies

Subsidies

Bedragen x € 1.000

Programma / Omschrijving

Product / Doel subsidie t.b.v.
programma

Subsidie-regeling

Begroting 2019

Bedrag 2019

Ontvanger

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

1 Onderwijs, jeugd en zorg

Kinderopvang

Stimuleren van doorlopende leerlijnen en betere aansluiting op het basisonderwijs, voorkoming onderwijsachterstanden.

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen

881

881

Divers

888

873

873

Lokaal onderwijsbeleid

Bieden van hulp aan kinderen in het Voortgezet Onderwijs en het realiseren van verbindingen met de jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

5.233

166

Samenwerkingsverband Zaantsreek

166

166

166

Realiseren van verbindingen tussen het Primair Onderwijs en de Jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

 93

Samenwerkingsverband Zaantsreek

93

93

93

Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse
voorzieningen

2.939

Kinderopvangorganisaties

2.939

2.939

2.939

Verminderen onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar

ASV/begrotingssubsidie

1.700

Schoolbesturen PO

1.700

1.700

1.700

Indicatie achterstanden bij jonge kinderen en toeleiding naar voorschoolse voorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

335

GGD

355

355

355

Maatsch.opvang/verslavingszorg

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

2.884

744

Stg. Parnassia Groep

744

744

744

Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg

ASV/begrotingssubsidie

125

GGD Z'streek/W'land           

125

125

125

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie

ASV/begrotingssubsidie

1.895

Leger des Heils

1.895

1.895

1.895

Activiteiten o.h.g.v. woonbegeleiding van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

120

RIBW Z'streek/W'land

120

120

120

Vrouwenopvang

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijksrelaties

Subsidieregeling Regio aanpak Veilig Thuis 2016-2018

1.585

1.189

Blijf van mijn lijf

1.189

1.189

1.189

47

SMD Z'streek/W'land

47

47

47

97

Reclassering N'land

97

97

97

30

GGD Z’streek/W’land

30

30

30

15

Stg. Artant

15

15

15

79

Stg. Brijder

79

79

79

128

Stg. Altra

128

128

128

Ov. taken Wmo (wijkbewoner)

Ondersteunen van bewoners met een beperking

ASV/begrotingssubsidie

1.073

907

Mee Amstel en Zaan

907

907

907

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

88

RCO De Hoofdzaak

88

88

88

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

36

Odibaan

36

36

36

Diverse activiteiten i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

15

Stg. Moe

15

15

15

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

27

Slachtofferhulp Nederland

27

27

27

Opvoedingsondersteuning

Specialistische.ambulante jeugdhulp

ASV/begrotingssubsidie

230

230

Stg. Altra

230

230

230

11.886

11.886

11.913

11.898

11.898

2 Werk, inkomen en economie

Economisch beleid

Parkmanagement

ASV/begrotingssubsidie

69

37

Stg. Parkmanagement

37

37

37

Binnenstadmanagement

ASV/begrotingssubsidie

32

Stg. Binnenstadmanagement

32

32

32

69

69

69

69

69

3 Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke initiatieven

Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact.  m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkingsactiviteiten

Subsidieregeling Vrijwilligers-
en herdenkingsactiviteiten

1.389

135

Divers

135

135

135

Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Buuv.nu / ondersteuning van vrijwilligers (organisaties)

ASV/begrotingssubsidie

400

SMD Z'streek/W'land

400

400

400

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

174

Stg. RAAZ

174

174

174

Ondersteunen van vrijwillige inzet  voor mensen met een psychiatische ziekte.

ASV/begrotingssubsidie

30

RCO de Hoofdzaak

30

30

30

Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Subsidieregeling Buurthuizen

650

Divers

650

650

650

Multicultureel samenleven

Behartigen van belangen van vluchtelingen en asielzoekers

ASV/begrotingssubsidie

335

335

Vluchtelingenwerk

530

306

306

Sportvoorzieningen

Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties

Subsidieregeling Meedoen
in Sport

658

658

Divers

658

658

658

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

38

38

stg. Beheer en expl
.Volleyhal

38

38

38

ASV/begrotingssubsidie

14

14

Omniver. Theresia

14

14

14

Impuls breedtesport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen
in Sport

15

15

Divers

15

15

15

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

1.641

37

Honig Breethuis

37

37

37

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

1.306

Zaans Museum

1.306

1.306

1.306

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

12

Zaans Museum

12

12

12

Monet atelier

ASV/begrotingssubsidie

30

 Stg. Monet

30

30

30

Zaansche Molen

ASV/begrotingssubsidie

256

Stg. Zaansche Molen

0

0

0

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

3.139

2.984

de Bieb

2.984

2.911

2.911

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

155

Radio Omroep Zaanstad

155

155

155

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

3.495

206

Filmtheater de Fabriek

194

186

186

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

2.771

Het Zaantheater

2.771

2.771

   2.771

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

518

de Flux

518

518

518

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/
cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

ASV/begrotingssubsidie

2.283

1.856

Fluxus

1.856

1.856

1.856

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

176

Divers

124

124

124

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateur- kunst
en kleine culturele instellingen

251

Divers

251

251

251

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen

Subsidieregeling Evene- menten
Znstad 2017

333

333

Divers

333

333

333

Overig kunst en cultuur

Overig

ASV/begrotingssubsidie

82

20

Uitleenfaciliteit Kleurrijk

20

20

20

ASV/begrotingssubsidie

20

Grote Weiver

20

20

20

ASV/begrotingssubsidie

42

40

40

40

13.398

13.398

13.271

12.966

12.966

4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidiereg. Instandhouding
Erfgoed Zaanstad 2012

265

265

Divers

265

265

265

GAF

Stimuleren van woningeigenaren om funderingsonderzoek te laten verrichten

Subsidieregeling funderings-
onderzoek

263

263

Divers

243

243

243

528

528

508

508

508

5 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Groen & speelplaatsen

Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

281

81

Stg. Wilhelminapark

81

81

81

Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

193

Stg. Zaanse Schans

193

193

193

Bijdragen aan het onderhoud van Agathepark

ASV/begrotingssubsidie

7

Stg. Agathepark

7

7

7

Begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

48

48

48

48

48

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie

ASV/begrotingssubsidie

534

498

Stg. Natuur- en Milieueducatie

416

416

416

Stg. Natuur- en Milieueducatie / natuur-milieucentrum

ASV/begrotingssubsidie

30

Stg. Natuur- en Milieueducatie

30

30

30

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

6

Stg. Natuur- en Milieueducatie

6

6

6

863

863

781

781

781

6 Veiligheid, handhaving en publ. dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

Voorkomen en bestrijden van discriminatie

ASV/begrotingssubsidie

122

122

Bureau discriminatiezaken ZW

122

122

122

Totalen

26.866

26.866

26.664

26.344

26.344

ga terug