Begroting 2019 - 2022

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Classificatie

boekwaarde Ultimo 2017

Begroot saldo boekwaarde uit 2018

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Afvalzorg

D

310

310

0

0

310

0

310

0

310

0

310

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

557

557

0

0

557

0

557

0

557

0

557

Onderhoud vastgoed

C

1.555

1.586

0

0

1.586

0

1.586

0

1.586

0

1.586

Wilhelminasluis

B

115

115

0

0

115

0

115

0

115

0

115

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

2.537

2.568

0

0

2.568

0

2.568

0

2.568

0

2.568

Bouw Cultuurcluster (UPC)

D

2.180

2.180

0

0

2.180

0

2.180

0

2.180

0

2.180

Afvalstoffen egalisatievoorziening

D

1.430

                 735

-17

-686

32

234

266

273

539

140

679

Begraafplaatsen egalisatie voorziening

D

264

127

0

-58

69

34

103

34

138

33

171

Civiele kunstwerken

D

434

500

66

0

566

66

631

66

697

66

763

Parkeervoorziening

D

703

703

0

0

703

0

703

0

703

0

703

Riolen egalisatievoorziening

D

11.478

3.077

5

0

3.082

78

3.160

35

3.195

-146

3.049

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering*

D

0

0

2.992

-2.992

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 05 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

16.489

7.322

3.046

-3.735

6.632

412

7.044

408

7.451

92

7.544

Reorganisatie

A

55

55

0

0

55

0

55

0

55

0

55

Wachtgelden wethouders

A

501

1.201

0

0

1.201

0

1.201

0

1.201

905

2.106

Groot Onderhoud Facilitair

C

347

497

150

0

647

150

797

150

947

150

1.097

Pensioenvoorziening raadsleden

B

0

2

2

0

5

2

7

2

9

2

12

Totaal 07 Bestuur en financiën

903

1.755

152

0

1.908

152

2.060

152

2.212

1.057

3.270

Eindtotaal

19.929

11.646

3.198

-3.735

11.108

564

11.673

561

12.232

1.150

13.382

* Om een tariefsprong te voorkomen is het toegestaan dat gemeenten voorafgaand aan vervanging van het riool sparen voor vervanging. In het tariefvoorstel 2019 is een dotatie opgenomen aan de voorziening riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering. Deze voorziening wordt per ultimo boekjaar, overeenkomstig  de geldende regelgeving, gebruikt om vervangingsinvesteringen riool versneld af te schrijven om daarmee de lastenstijging te beperken.

Classificatie:
A   Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B   Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

C    Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

D    Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

ga terug