Begroting 2019 - 2022

Taakvelden

Taakvelden

Taakveld (bedragen * € 1.000)

Begroting lasten 2019

Begroting baten 2019

Begroting saldo 2019

0.1 - Bestuur                       

5.233

0

5.233

0.10 - Mutaties reserves             

31.835

-30.613

1.221

0.2 - Burgerzaken                   

2.380

-2.165

215

0.3 - Beheer ov. gebouwen en gronden

11.915

-10.130

1.785

0.4 - Overhead                      

57.631

-5.549

52.082

0.5 - Treasury                      

-2.269

-6.544

-8.813

0.61 - OZB woningen                  

1.310

-18.892

-17.582

0.62 - OZB- niet woningen            

0

-16.699

-16.699

0.63 - Parkeerbelasting              

1.449

-3.368

-1.919

0.64 - Belastingen Overig            

59

-2.156

-2.097

0.7 - AU en overige uitk. Gem.fonds

0

-272.747

-272.747

0.8 - Overige baten en lasten       

2

-51

-49

0.9 - Vennootschapsbelasting

40

0

40

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

13.493

0

13.493

1.2 - Openbare orde en Veiligheid   

1.744

-98

1.646

2.1 - Verkeer, wegen en water       

24.031

-3.460

20.571

2.2 - Parkeren                      

534

-109

425

2.4 - Economische Havens en waterw.

8.287

-1.006

7.282

3.1 - Economische ontwikkeling      

2.690

-102

2.587

3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen  

196

-319

-122

3.4 - Economische promotie          

19

-3.118

-3.099

4.2 - Onderwijshuisvesting          

13.641

-140

13.502

4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken

11.573

-6.591

4.982

5.1 - Sportbeleid en activering     

1.411

-26

1.385

5.2 - Sportaccommodaties            

6.197

1.335

7.532

5.3 - Cultuurpres., -prod. en -part.

6.666

-14

6.652

5.4 - Musea                         

2.839

-45

2.794

5.5 - Cultureel erfgoed             

730

-28

703

5.6 - Media                         

3.274

-7

3.267

5.7 - Openb.groen en recreatie      

9.024

-1.147

7.876

6.1 - Samenkracht en burgerpart.    

9.883

-547

9.336

6.2 - Wijkteams                     

24.511

-725

23.785

6.3 - Inkomensregelingen            

77.378

-57.458

19.920

6.4 - Begeleide participatie        

10.118

-2

10.116

6.5 - Arbeidsparticipatie           

7.723

-5

7.718

6.6 - Maatwerkvoorzieningen(WMO)

4.452

-113

4.340

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+   

6.435

-70

6.365

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-   

22.434

-762

21.671

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+         

18.500

-741

17.758

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-         

28.204

-167

28.037

7.1 - Volksgezondheid               

5.757

-12

5.745

7.2 - Riolering                     

19.550

-22.627

-3.077

7.3 - Afval                         

16.084

-20.650

-4.567

7.4 - Milieubeheer                  

9.363

-64

9.299

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

-264

-927

-1.191

8.1 - Ruimtelijke Ordening          

5.507

-1.021

4.486

8.2 - Grondexpl. (niet bedr.terr.)  

50.100

-49.849

251

8.3 - Wonen en bouwen               

15.463

-7.602

7.861

                  547.130

                 -547.130

                           0

Toelichting
Door wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is sinds de begroting 2017 de informatie voor derden (Iv-3) gewijzigd en vereenvoudigd. In de regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze landelijk voorgeschreven “taakvelden” vervangen de oude “functies”. Deze conversie van de begroting van functieniveau naar taakveld niveau heeft op basis van een ministeriële conversietabel plaatsgevonden.
In de nieuwe regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van budgethouders.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s, wordt bij de verantwoording in de jaarrekening ook als bijlage opgenomen.

ga terug