Begroting 2019 - 2022

Financiering

Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is zodat aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen van financiële risico’s.
Het wettelijk kader ligt voor een deel besloten in de nationale regelgeving en voor een deel in de Europese regelgeving. Binnen de nationale regelgeving zijn de kaders vooral de:

Deze wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het Treasuryjaarplan en de Financiële verordening met daarin het Treasurystatuut. Het beleid over verstrekken en beheren van leningen en garanties door de gemeente aan derden is opgenomen in de Nota borgstellingen en verstrekken van geldleningen. Deze wordt dit jaar geactualiseerd in een nieuwe nota Financiering.

ga terug